หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คลังปัญญา อาการ 32 มีอะไรบ้าง

อาการ 32 มีอะไรบ้าง


อาการ 32 หมายถึง ส่วนของร่างกายที่นิยมกันว่ามี 32 อย่าง  เรามักจะพูดถึงคนที่พิการหรือมีความบกพร่องทางร่างกายว่า "ไม่ครบ 32"   หลายคนจึงเกิดข้อสงสัยว่า ส่วนของร่างกายทั้ง 32 อย่าง นั้น คืออวัยวะส่วนใดบ้าง

แท้จริงแล้ว คำว่า อาการ 32 เป็นคำfที่มาจากคติในทางพระพุทธศาสนา ที่ถือว่าร่างกายของคนเราสามารถพิจารณาจำแนกออกเป็นธาตุทั้ง 4 คือ ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน)  อาโปธาตุ (ธาตุน้ำ)  เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) และ วาโยธาตุ (ธาตุลม)  ในจำนวนธาตุทั้ง 4 นี้ มีอยู่ 2 ธาตุ ที่สามารถจับต้องได้ คือ ปฐวีธาตุ กับ อาโปธาตุ